Εταιρική Διακυβέρνηση

Τα στελέχη και όλο το προσωπικό της εταιρίας επιλέγονται βάσει των ικανοτήτων τους, της εμπειρίας τους, της εκπαίδευσής τους και της αποδοτικότητας τους. Γι’ αυτόν τον λόγο, το περιβάλλον της Syndea αποτελείται από ανθρώπους με κοινούς στόχους και πεποιθήσεις, δημιουργώντας μία μεγάλη οικογένεια που είναι πάντα έτοιμη να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε πρόκληση !

Εταιρική διακυβέρνηση

Η Επιτροπή παρακολουθεί και αξιολογεί την επάρκεια και την αποτελεσματικότητα του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου, με βάση τα σχετικά στοιχεία και πληροφορίες του εσωτερικού ελέγχου, τις διαπιστώσεις και παρατηρήσεις των εξωτερικών ελεγκτών, καθώς και των Εποπτικών Αρχών, ενώ ενημερώνει το Δ.Σ. για το αποτέλεσμα του υποχρεωτικού ελέγχου. Επίσης, επισκοπεί και παρακολουθεί την ανεξαρτησία των ορκωτών ελεγκτών λογιστών και εισηγείται την επιλογή τους. Υποβάλλει προτάσεις για την αντιμετώπιση των αδυναμιών που έχουν διαπιστωθεί και την παρακολούθηση της εφαρμογής των μέτρων που αποφασίζονται από τη διοίκηση (Νόμος 4449/2017 άρθρο 44, Ν. 3693/2008). Αποτελείται από τους κ. Νίκο Κέζο, κ. Δημήτριο Κουντουριάδη και κα. Δήμητρα Βασιλακοπούλου.

Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου

Η Επιτροπή συνεδριάζει όποτε συγκαλείται από τον Πρόεδρό της. Με εξουσιοδότηση από το Δ.Σ., η Εκτελεστική Επιτροπή έχει αρμοδιότητες τις οποίες μπορεί να εκχωρεί και να αναθέτει σε Διοικητικές Επιτροπές, σε Μέλη της Επιτροπής ή σε στελέχη της Εταιρείας. Ειδικότερα και μεταξύ άλλων, η Εκτελεστική Επιτροπή παρακολουθεί την εφαρμογή του Επιχειρηματικού Σχεδίου, λαμβάνει τις αναγκαίες αποφάσεις για την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί και διαμορφώνει προτάσεις σχετικά με τον Ετήσιο Προϋπολογισμό, τον οποίο εισηγείται στο Δ.Σ. της Εταιρείας ο Διευθύνων Σύμβουλος.

Η Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασμού παρακολουθεί σε τακτική βάση, αναλύει και λαμβάνει αποφάσεις για θέματα στρατηγικών επιλογών της Εταιρείας και, όταν απαιτείται, διατυπώνει σχετική εισήγηση στο Δ.Σ.. Επίσης, χαράσσει τους άξονες του Επιχειρηματικού Σχεδίου και παρακολουθεί, εισηγείται και αποφασίζει για κάθε θέμα στρατηγικής σημασίας για την Εταιρεία. Σε περίπτωση κρίσης έχει αρμοδιότητες Επιτροπής Διαχείρισης Κρίσεων και την αρμοδιότητα ενεργοποίησης και εφαρμογής του εκάστοτε ισχύοντος Σχεδίου Ανάκαμψης.

Σκοπός της Επιτροπής είναι η υποβοήθηση του έργου του Δ.Σ.. Ειδικότερα, μεριμνά ώστε να παρακολουθούνται, να ελέγχονται και να αντιμετωπίζονται με αποτελεσματικό τρόπο όλες οι μορφές κινδύνων, περιλαμβανομένου του λειτουργικού. Διασφαλίζει τον ενοποιημένο έλεγχο διαχείρισης κινδύνων και την εξειδικευμένη αντιμετώπισή τους. Αναφέρεται στο Δ.Σ. και το ενημερώνει σε ετήσια βάση και εγγράφως για το έργο της.

Η Επιτροπή Αποδοχών, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, λαμβάνει υπόψη τα συμφέροντα των μετόχων, των ασφαλισμένων και άλλων εμπλεκομένων μερών, προσανατολίζεται δε στη μακροπρόθεσμα συνετή και χρηστή διαχείριση της Εταιρείας και την αποτροπή ή την ελαχιστοποίηση καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων, που αποβαίνουν σε βάρος της διαχείρισης.

Η Επιτροπή αξιολογεί την καταλληλότητα και την αξιοπιστία των μελών της διοίκησης και των προσώπων που έχουν αναλάβει εργασίες που περιλαμβάνονται στις βασικές λειτουργίες, τόσο πριν αναλάβουν τη συγκεκριμένη θέση όσο και σε συνεχή βάση, και εξασφαλίζει ότι πληρούν διαρκώς τις ακόλουθες προϋποθέσεις: α) διαθέτουν επαρκή επαγγελματικά προσόντα, γνώσεις και πείρα ώστε να διασφαλίζεται η χρηστή και συνετή διαχείριση και διοίκησή τους (καταλληλότητα) και β) διαθέτουν καλή φήμη και ακεραιότητα (αξιοπιστία).

Η Επιτροπή Επενδύσεων είναι αρμόδια για τη διαμόρφωση, τον έλεγχο και την περιοδική αναθεώρηση της Πολιτικής Επενδύσεων, την παρακολούθηση και διαχείριση της διάρθρωσης των στοιχείων του Ενεργητικού και την αξιολόγηση των κινδύνων αγοράς, ρευστότητας και συγκέντρωσης. Η Επιτροπή υποστηρίζει τη Διοίκηση και διασφαλίζει ότι η διαχείριση των επενδύσεων εξυπηρετεί τους στόχους της εταιρίας και ικανοποιεί τις εποπτικές απαιτήσεις φερεγγυότητας, συμμορφούμενη με το νομοθετικό και εποπτικό πλαίσιο λειτουργίας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Όλα τα μέλη του Διοικητικού μας Συμβουλίου επιβλέπουν την υγιή ανάπτυξη και την επιτυχή πορεία των στρατηγικών μας και μέσω των Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες έχουν σχηματιστεί ώστε να εξυπηρετούν κατά το καλύτερο δυνατό αυτόν τον σκοπό, υποβάλλονται τακτικά εκθέσεις και πάσης φύσεως ενημερώσεις που αφορούν την υλοποίηση και την εκτέλεση αυτής της στρατηγικής, προς το Διοικητικό Συμβούλιο και την Εποπτική μας Αρχή.

Πρόεδρος
Αντιπρόεδρος
Αντιπρόεδρος
Αντιπρόεδρος
Διευθύνων Σύμβουλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος

Οι Διεθνείς μας Σχέσεις

Ανήκουμε στις μεγάλες οικογένειες του συνεταιριστικού χώρου σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Επηρεαζόμαστε από τις πρακτικές και την τεχνογνωσία κολοσσιαίων συνεταιριστικών επιχειρήσεων παγκοσμίως και δημιουργούμε θεμέλια μιας οργανωμένης επιχείρησης σπουδαίων προτύπων που ξεπερνούν τα σύνορα. Συμμετέχουμε σε επιτροπές και διοργανώσεις και γινόμαστε κοινωνοί των εξελίξεων που θα απασχολήσουν τη χώρα μας και την ασφαλιστική μας αγορά.

Οργανόγραμμα

close organogramma
organogramma syndea
Scroll to Top