ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των Μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ Ανώνυμος Ελληνική Εταιρεία Γενικών Ασφαλειών» σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
των Μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία
«ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ Ανώνυμος Ελληνική Εταιρεία Γενικών Ασφαλειών»
σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με την από 21.6.2024 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εδρεύουσας στο Παλαιό Φάληρο Αττικής ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ‘’ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ Ανώνυμος Ελληνική Εταιρεία Γενικών Ασφαλειών ‘’, καλούνται οι Μέτοχοί της στην 45η Τακτική Γενική τους Συνέλευση, τη 12η Ιουλίου 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30 που θα διεξαχθεί στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, στο Παλαιό Φάληρο Αττικής, επί της Λεωφόρου Συγγρού αρ. 367, με δυνατότητα συμμετοχής και μέσω τηλεδιάσκεψης, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα ακόλουθα θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο:
Υποβολή των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών επί της οικονομικής χρήσεως 2023 (01/01/2023 – 31/12/2023), των αντίστοιχων οικονομικών καταστάσεων και συζήτησή τους.

ΘΕΜΑ 2ο:
Έγκριση των ως άνω εκθέσεων, των πεπραγμένων, των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και της διάθεσης των αποτελεσμάτων της οικονομικής χρήσεως 2023.

ΘΕΜΑ 3ο:
Έγκριση των αποζημιώσεων, οδοιπορικών εξόδων και αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του έτους 2023 καθώς και προέγκριση των αμοιβών του έτους 2024.

ΘΕΜΑ 4ο:
Έγκριση συνολικής διαχείρισης και απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των Οργάνων Διοίκησης και του Ελεγκτή της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της οικονομικής χρήσεως 2023 (01/01/2023 – 31/12/2023).

ΘΕΜΑ 5ο :
Εκλογή ενός Τακτικού Ελεγκτή και ενός αναπληρωτή του από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο της χρήσεως 2024 και καθορισμός της αμοιβής εκείνου που θα διενεργήσει τον έλεγχο.

ΘΕΜΑ 6ο:
Έγκριση αλλαγών στη σύνθεση του Δ.Σ. (παραιτήσεις/αντικαταστάσεις).

ΘΕΜΑ 7ο:
Υποβολή Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου (44 παρ. 1. περ. θ’ του ν. 4449/2017)

ΘΕΜΑ 8ο:
Λοιπές αποφάσεις, ανακοινώσεις και προτάσεις.

Παρακαλούνται οι Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία της συνεδρίασης:

Να ορίσουν εκπρόσωπο/αντιπρόσωπο για τη συμμετοχή τους αποστέλλοντας τα έγγραφα εκπροσώπησης τους, σε μορφή pdf με e-mail τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση korolig@syndea.gr και ταχυδρομικώς στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, (Λ. Συγγρού, αρ. 367, Π. Φάληρο Αττικής), και σε περίπτωση συμμετοχής με τηλεδιάσκεψη να αναφέρουν
επιπρόσθετα το email επικοινωνίας του ορισθέντος εκπροσώπου/αντιπροσώπου τους, ώστε να σταλούν προς αυτόν οι απαραίτητες ειδικές οδηγίες για τη συμμετοχή στην τηλεδιάσκεψη.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, η τυχόν επαναληπτική ετήσια τακτική γενική συνέλευση θα συνέλθει ως άνω στις 19 Ιουλίου 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης.

Π. Φάληρο, 21.6.2024

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΝΤΟΣ

Πίσω στα Νέα

Scroll to Top