Συμβουλές Ασφάλισης

Στην παρούσα σελίδα θα πλοηγηθείτε ανάμεσα σε χρήσιμες πληροφορίες και συμβουλές για την επιλογή, σύναψη και διαχείριση ασφαλιστικών πολιτικών, προσφέροντας ένα αίσθημα προστασίας στους ασφαλισμένους.

Από την 1η Μαίου 2000 οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις που ασκούν στην Ελλάδα τον κλάδο ασφάλισης αστικής ευθύνης αυτοκινήτων καθιέρωσαν ένα σύστημα αποζημίωσης των αναίτιων ασφαλιζομένων πελατών τους που εμπλέκονται σε τροχαίο ατύχημα, απαλλάσσοντάς τους από την ανάγκη να στραφούν κατά της ασφαλιστικής επιχείρησης που καλύπτει την ευθύνη του υπαίτιου οδηγού. Πρόκειται για μια Συμφωνία Κυρίων ανοικτή σε όλες τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις, εφόσον ασκούν τον κλάδο ασφάλισης αστικής ευθύνης αυτοκινήτων.
Κατ’ εφαρμογή της Συμφωνίας που καθιερώνει Σύστημα Άμεσης Πληρωμής ( Σ.Α.Π.) σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος, εφόσον και οι δύο εμπλεκόμενες ασφαλιστικές εταιρίες έχουν προσχωρήσει σ’ αυτήν, επιτρέπεται στην ασφαλιστική εταιρία του αναίτιου οδηγού να τον αποζημιώσει για λογαριασμό της ασφαλιστικής εταιρίας που καλύπτει την ευθύνη του υπαίτιου οδηγού.
Η εφαρμογή του Συστήματος Άμεσης Πληρωμής ξεκίνησε με την αποζημίωση ατυχήματος μόνο με υλικές ζημιές. Από 1ης Σεπτεμβρίου 2005 καλύπτονται και ατυχήματα που προκαλούν μικρές σωματικές βλάβες.
Με τη Συμφωνία, χωρίς να αλλάξει σε τίποτε η υφιστάμενη νομοθεσία που διέπει την υποχρεωτική ασφάλιση της αστικής ευθύνης από την κυκλοφορία αυτοκινήτων, καθιερώνεται σύστημα εξυπηρέτησης των πελατών μιας ασφαλιστικής επιχείρησης, οι οποίοι προφανώς προτιμούν και σ’ αυτή την περίπτωση να κάνουν χρήση των υπηρεσιών της δικής τους εταιρίας, της εταιρίας δηλαδή, που επέλεξαν για να ασφαλιστούν έχοντας λάβει υπ’ όψιν τους τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της, άρα και την ποιότητα των υπηρεσιών της.
Συγχρόνως, οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις που προσχωρούν στη Συμφωνία αναλαμβάνουν να εξυπηρετήσουν τους πελάτες τους προσδοκώντας να τους αποδείξουν και μ’ αυτήν την ευκαιρία, ότι βρίσκονται κοντά τους έτοιμες να τους συνδράμουν, όποτε υπάρχει ανάγκη παρέμβασης του ασφαλιστή.
Όταν τον Μάιο 2000 εφαρμόστηκε για πρώτη φορά το Σ.Α.Π. ο διακανονισμός του ατυχήματος από την ασφαλιστική εταιρία που καλύπτει τον αναίτιο οδηγό ήταν δυνατός μόνον εάν υπήρχε συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο και από τους δύο οδηγούς το ευρωπαϊκό έντυπο της Φιλικής Δήλωσης Τροχαίου Ατυχήματος.
Σήμερα δεν είναι πια απαραίτητη για την ένταξη μιας ζημιάς στο Σ.Α.Π. η συμπλήρωση του εντύπου της Φιλικής Δήλωσης Τροχαίου Ατυχήματος. Η ύπαρξη της όμως διευκολύνει και επιταχύνει τις διαδικασίες του διακανονισμού και της αποζημίωσης.
Αναπόσπαστο μέρος της Συμφωνίας αποτελούν οι Πίνακες Υπαιτιότητας. Πρόκειται για συμφωνημένες περιπτώσεις ατυχημάτων, που όταν συμβούν οδηγούν με απόλυτη ασφάλεια στο συμπέρασμα για το ποιος από τους δύο εμπλεκόμενους οδηγούς ευθύνεται για το ατύχημα εξ ολοκλήρου ή έστω κατά 50%. Αποζημιώνοντας οι ασφαλιστικές εταιρίες τους πελάτες τους για ατύχημα για το οποίο δε φέρουν ευθύνη ενεργούν, όπως ελέχθη για λογαριασμό της ασφαλιστικής εταιρίας που καλύπτει την ευθύνη του υπαίτιου οδηγού.
Η μεταξύ των δύο εμπλεκομένων ασφαλιστικών εταιριών χρηματική συναλλαγή τακτοποιείται μέσω ενός μηχανισμού συμψηφισμού που λειτουργεί μέσα στην Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος. Οι εκκαθαρίσεις των πληρωμών γίνονται σε μηνιαία βάση και οι επανεισπράξεις υπολογίζονται με μέσους όρους.
Το όργανο παρακολούθησης της καθημερινής εφαρμογής της Συμφωνίας είναι η Διαχειριστική Επιτροπή, ένα 10μελές όργανο που συνεδριάζει πάντα με την παρουσία νομικού συμβούλου. Οι εκκαθαρίσεις των πληρωμών, ο υπολογισμός των μέσων όρων και η στατιστική παρακολούθηση της Συμφωνίας γίνεται από το Γραφείο Συμψηφισμού, ενώ το ανώτατο όργανο της Συμφωνίας είναι η Γενική Συνέλευση των συμβαλλομένων εταιριών.
Με ευθύνη της Διαχειριστικής Επιτροπής το Μητρώο Μελών ανανεώνεται κάθε χρόνο. Τα μέλη της Συμφωνίας καλύπτουν τη συντριπτική πλειοψηφία του ασφαλιζόμενου στόλου αυτοκινήτων οχημάτων.

Οι εταιρίες που συμμετέχουν στο Σύστημα Άμεσης Πληρωμής είναι:

http://www1.eaee.gr/sites/default/files/sap_p07.pdf

Το αυτοκίνητό σου φρόντισε να είναι ασφαλισμένο στην τρέχουσα αξία του, για να μη βρεθεί υπασφαλισμένο ή υπέρασφαλισμένο. Στην πρώτη περίπτωση ο ασφαλισμένος εισπράττει αναλογία της αποζημίωσής του σε περίπτωση ζημιάς, ενώ στη δεύτερη θα λάβει ακριβώς την τρέχουσα αξία του οχήματος τη δεδομένη χρονική στιγμή, παρόλο που έχει ασφαλιστεί για παραπάνω ποσό, γιατί η ασφάλιση έχει σκοπό να δώσει πίσω στον ασφαλισμένο την πραγματική αξία του αντικειμένου που ασφάλισε και να μην τον καταστήσει αδικαιολόγητα πλουσιότερο.

Είτε αυτές οι αλλαγές αφορούν σε προσωπικά στοιχεία του ασφαλισμένου και των εξαρτωμένων μελών του, είτε αφορούν σε οποιαδήποτε τροποποίηση των ασφαλισμένων αντικειμένων, ο ασφαλισμένος οφείλει να ενημερώσει τα άμεσα εμπλεκόμενα μέρη και στη συγκεκριμένη περίπτωση, την ασφαλιστική του εταιρία. Οι ασφαλιστικές εταιρίες αναλαμβάνουν να καλύψουν κινδύνους, για λογαριασμό των πελατών τους, των οποίων τις τροποποιήσεις θα πρέπει να γνωρίζουν, ώστε την ώρα της αποζημίωσης να μη δημιουργείται σύγχυση και αδυναμία επικοινωνίας και να διεξαχθεί ομαλά η διαδικασία.

Καλύπτεται η τρέχουσα πραγματική αξία του οχήματος κατά την ημέρα απώλειάς του, ενώ δεν καλύπτονται ζημιές ή απώλειες εξαρτημάτων κατά την διάρκεια της κλοπής (εκτός αν έχουμε και Μερική κλοπή). Αν σε διάστημα 45 ημερών από την ημέρα που θα πραγματοποιηθεί η δήλωση κλοπής, το αυτοκίνητο ή μέρος αυτού βρεθεί, η ασφαλιστική εταιρία δεν καταβάλλει αποζημίωση. Αν παρέλθει το διάστημα των 45 ημερών χωρίς κανένα στοιχείο του αυτοκινήτου τότε ο ιδιοκτήτης εισπράττει το ποσό για το οποίο ήταν ασφαλισμένο το όχημά του.

Scroll to Top